Spływy kajakowe

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty spływów kajakowych po Drawie i Korytnicy, noclegów oraz wyżywienia.

Noclegi

Wyżywienie

Spływy jednodniowe

Spływy dwudniowe

Spływy wielodniowe

Spływy dla grup/firm

Drawa

Korytnica

Sprzęt

Regulamin

Cennik

Blog

Kontakt

kajaki regulamin drawa

 

1. Organizatorem spływu jest osoba wypożyczająca kajaki. Uczestnikami spływu są osoby korzystające ze sprzętu wypożyczonego przez Organizatora spływu.

2. Organizatorem spływu może być osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Organizator spływu legitymuje się dokumentem tożsamości.

4.Tylko organizator spływu upoważniony jest do jakichkolwiek zmian w ustaleniach poczynionych wcześniej. Chyba, że Organizator upoważnił inną osobę do kontaktów.

5. Organizator spływu ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie sprzętu wypożyczonego.

6. Każdorazowo organizator spływu potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

7. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.

8. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie uczestniczące w spływie ponosi organizator spływu, bądź opiekunowie prawni, jeśli uczestniczą w spływie.

9. Aby dokonać rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 50% kosztów całkowitych podanych podczas rezerwacji w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia możliwości rezerwacji, chyba że ustalono inaczej.

10. Do 7 dni przed planowanym spływem jest możliwość  zmniejszenia ilości zamówionych kajaków bez poniesienia dodatkowych opłat. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości sprzętu na mniej niż 7 dni włącznie przed spływem organizator zobowiązuje się do opłaty za sprzęt w ilości jak ustalono podczas rezerwacji.

11. Nie wyklucza się przypisania organizującej się grupie większej ilości sprzętu niż było to pierwotnie ustalone w rezerwacji. Zależne jest to jedynie od ilości wolnego jeszcze sprzętu. 

12. W przypadku rezygnacji do 30 dni włącznie przed planowanym terminem spływu z zamówionego sprzętu zadatek nie podlega zwrotowi.

13. Pozostała, należna kwota za usługi wymagana jest najpóźniej w dniu odbioru sprzętu przez organizatora.

14. W przypadku wykonania przez firmę dodatkowego transportu, który został zamówiony w trakcie trwania spływu należy dokonać opłaty za ten transport niezwłocznie po spływie zgodnie z cennikiem i przejechanymi kilometrami.

15. Organizator (zgłaszający grupę na spływ) zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności:

 • O konieczności przestrzegania przepisów Drawskiego Parku Krajobrazowego i Drawieńskiego Parku Narodowego,
 • Zakazie spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
 • Postępowaniu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: burzy, czy obowiązku wyjścia na brzeg rzeki lub innego zbiornika wodnego),
 • Zakazie korzystania ze sprzętu pływającego bez założonego na siebie i zapiętego kapoka,
 • Zakazie stania, kucania w kajaku, siadania na burcie dziobie, rufie,
 • Zakazie skakania z kajaka do wody,
 • Zakazie wyrzucania i pozostawiania śmieci nad rzekami i innymi zbiornikami wodnymi.

16. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy stan zdrowia uczestników umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.

17. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

18. Każdy z uczestników ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jej opieką osoby szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.

19. Koszta za zniszczenie lub zagubienie sprzętu:

 • Zagubienie lub zniszczenie całkowite kajaka:

- Eskimo Fiji Balou: 2000zł

- Exo Luna: 1700zł

- Robson/Tahe Marine Balboa: 1700zł

 • Uszkodzenie kajaka( zależne od stopnia uszkodzenia):

- Eskimo Fiji Balou:  do 2000zł

- Exo Luna:  do 1700zł

- Robson/Tahe Marine Balboa: do 1700zł

 • Zniszczenie lub zagubienie wiosła: 100zł
 • Zniszczenie lub zagubienie kamizelki asekuracyjnej: 100zł

20. W przypadku objecia przez organizatora grupy ubezpieczeniem dotyczącym uszkodzenia lub zagubienia sprzętu to organizator zobowiązuje się do dochodzenia odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, natomiast niezwłocznie po spływie dokonuje opłaty dla wypożyczalni za zagubiony lub uszkodzony sprzęt.

21. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

22. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na terenie jej siedziby samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

23. W przypadku braku możliwości transportu kajaków i/lub osób z winy uczestników spływu, mamy prawo do zmiany godziny transportu na każdą najbliższą - dla niej odpowiednią.

24. Wcześniejsze niż to ustalono terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być przez nas  zaakceptowane i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach w zakresie jw.

25. Nie będą realizowane w tym samym dniu zlecenia zgłaszane po godz. 18-tej dotyczące zmian godzin i miejsc transportów, chyba, że zaistnieje możliwość ich wykonania.

26. Mamy prawo do takiego zorganizowania transportu powrotnego określonego w poszczególnych umowach by w rezultacie wywiązać się dokładnie z wcześniejszych zobowiązań. Przypadek zaistnienia sytuacji transportu dwóch grup w tym samym czasie nie jest podstawą do roszczenia zwrotu części kosztów transportu. W przypadkach, kiedy takie roszczenia miały by mieć miejsce, zadziałamy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, osobno dla każdej z grup kajakowych.

27. Firma  zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu.

28. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez naszą firmę, w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

29. Wszystkie spory, jakie miałyby być rozpatrzone przez Sąd, podlegać będą rozpatrzeniu przez Sąd właściwy siedzibie firmy.

30. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją niniejszych warunków.

         

 

Organizacja spływu

 

Ustalamy termin spływu, ilość sprzętu potrzebnego dla grupy, rzekę, a także odcinek jakim chcecie Państwo płynąć. Należy ustalić w jaki sposób będzie odbywał się transport uczestników spływu:

-Czy grupa zawiezie się własnymi samochodami na start, które odstawi na metę spływu lub zostawi w naszej wypożyczalni, a z nami wraz z transportem kajaków zabiorą się tylko kierowcy. Taka sama sytuacja będzie miała po spływie( jest to najtańsza opcja dla Państwa).

-Czy cała grupa przyjeżdża do nas i wszystkich przewozimy busami( mamy do dyspozycji Państwa 3 busy zabierające 8-miu pasażerów. W przypadku gdy osób jest więcej niż miejsc w busach, transport odbywa się na raty)

- Istnieje możliwość zamówienia autobusy od firmy, z którą współpracujemy(opcję tą należy zgłosić odpowiednio wcześniej, opcja odpowiednia dla dużych grup)

Na jedną przyczepę zabieramy do 13 kajaków. Kajaki przewozimy na miejsce startu, następnie odbieramy z mety po telefonie od Państwa, że znajdujecie się już na miejscu( należy podać informację jaka grupa, ile kajaków, jaka trasa). W przypadku braku telefonu albo ustalamy wcześniej godzinę awaryjną albo mniej więcej szacujemy czas, w którym powinniście dopłynąć do mety i jedziemy po odbiór, gdyż zdajemy sobie sprawę z możliwości braku zasięgu niektórych sieci komórkowych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

REGULAMIN